De hervorming van het ontslagrecht


Lenteakkoord

In het kader van de uitwerking van het Lenteakkoord, waarin de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D’66,Groen Links en Christen Unie een begrotingsakkoord voor 2012 hebben gesloten, heeft minister Kamp op 18 juni 2012 een ‘Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW’ aan de tweede kamer gezonden.
Wat houden die plannen eigenlijk in en wat zijn de voor- en nadelen?

Het huidige ontslagrecht

Volgens het huidige ontslagrechtkan in het bedrijfsleven een arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd door de rechter of met een ontslagvergunning van het UWV. De rechter kan een vergoeding toekennen aan de werknemer, afhankelijk van de vraag of de werkgever of werknemer een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij aan de hand van de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en zijn salaris een berekening wordt gemaakt. Het UWV kan geen vergoeding aan de werknemer toekennen, maar een dergelijk ontslag kan achteraf wel kennelijk onredelijk worden geoordeeld, waarna de rechter de werknemer alsnog een schadevergoeding kan toekennen.
In het huidige ontslagrecht is het niet zo eenvoudig om een werknemer te ontslaan, er dient door de werkgever te worden aangetoond dat er iets aan de hand is.

Versoepeling ontslagrecht, drie maatregelen

1. De eerste wijziging betreft het afschaffen van de voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter, of een werknemer mag worden ontslagen. Inachtneming van een hoorprocedure en de opzegtermijn van twee maanden volstaat. Er komt een mogelijkheid tot reageren en verzet achteraf.

2. De ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal een half jaarsalaris. Dat is een kwart van maximale ontslagvergoeding die werknemers nu kunnen krijgen.

3. Werkgevers dienen de eerste (maximaal) zes maanden van de WW, die nog voor rekening komt van de overheid, voor hun rekening te nemen.

Voor- en nadelen

Voor ondernemers is het afschaffen van de voorafgaande toestemming, alvorens een werknemer kan worden ontslagen, een verbetering. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om het bedrijf snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Uiteraard bestaat de kans dat een werknemer die wordt ontslagen zonder gegronde redenen achteraf naar de rechter stapt, maar een zorgvuldig handelend ondernemer, heeft daar in beginsel weinig van te vrezen. Of de hierboven onder 2 en 3 genoemde maatregelen eveneens gunstig uitpakken voor werkgever, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Bij het ontslag van een oudere werknemer met een langlopend dienstverband zijn deze maatregelen eveneens een verbetering, maar bij een jongere werknemer met een vast dienstverband van slechts enkele jaren, is dat zeer de vraag. Voor deze categorie werknemers zal het wellicht aantrekkelijker worden om op kosten van werkgever gebruik te gaan maken van de WW. De uitwerking van de plannen op dit punt moet worden afgewacht, alvorens hierover een definitief standpunt kan worden ingenomen.

Tot slot

Afgewacht moet worden of de bij het begrotingsakkoord aangesloten politieke partijen bij de verkiezingen op 12 september 2012 een meerderheid in de Tweede Kamer zullen behalen en of de aangekondigde hervormingen vervolgens daadwerkelijk in gang worden gezet.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy