Hervormingen Ontslagrecht Rutte II


Bruggen slaan – Hervormingen Ontslagrecht

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD – Pvda van 29 oktober 2012 worden de hervormingen ontslagrecht aangekondigd.

Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot eerdere plannen de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter bijna geheel verdwijnt en nog slechts toegankelijk is in een beperkt aantal gevallen. De rol van het UWV in het kader van de preventieve ontslagtoets daarentegen komt niet te vervallen, maar wordt belangrijker en is in beginsel de aangewezen route om een dienstverband (na verkregen toestemming van het UWV) op te zeggen. Indien het gaat om ontslag waarbij normaal gesproken een ontslagverbod geldt of het tussentijds opzeggen van een tijdelijk arbeidscontract blijft de kantonrechter bevoegd.

Kantonrechter – Hervormingen Ontslagrecht

Een ontslagen werknemer kan zich nog wel tot de kantonrechter wenden. De kantonrechter zal echter het advies van het UWV zwaar laten meewegen en dezelfde procedure aanhouden als het UWV, maar indien de kantonrechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan werkgever te wijten dan kan hij een vergoeding toekennen. De rechter kan een ontslag zelfs ongedaan maken wanneer een werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies.

Indien een rechter besluit dat een ontslag onterecht is kan er alsnog een ontslagvergoeding worden toegekend of, indien het UWV een negatief advies heeft gegeven, het ontslag kan ongedaan worden gemaakt. De ontslagvergoeding is echter wel beperkt tot een half maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 75.000,- euro. Deze regeling is in de meeste gevallen voor de werkgever financieel aantrekkelijker als de huidige ontslagvergoeding die gebaseerd is op de kantonrechtersformule.

Transitiebudget – Hervormingen Ontslagrecht

hervormingen ontslagrechtWerkgevers moeten een transitiebedrag betalen aan medewerkers die ontslagen worden vanwege bedrijfseconomische redenen. Dit transitiebedrag zal in deze gevallen de oude kantonrechtersformule gaan vervangen. Een werkgever hoeft het transitiebedrag niet te betalen indien het bedrijf failliet zou gaan door het betalen van het transitiebedrag. Het transitiebedrag wordt berekend door een kwart maandsalaris te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte jaren, met een maximum van 4 maandsalarissen. De preventieve ontslagtoets door het UWV is niet meer verplicht indien een vergelijkbare procedure is opgenomen in de CAO. Op deze wijze wordt een dubbele procedure voorkomen.

Voor oudere medewerkers worden nieuwe regelingen getroffen. De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers komt te vervallen en wordt vervangen door de inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Aan deze nieuwe wet wordt geen partner- of vermogenstoets gekoppeld, maar er is wel een sollicitatieplicht. Ook het afspiegelingsbeginsel is voortaan geen dwingend recht meer. In een CAO mag worden afgeweken van dit beginsel.

Conclusie – Hervormingen Ontslagrecht

Doordat er binnen de CAO afgeweken mag worden van het afspiegelingsbeginsel kunnen oudere medewerkers meer risico lopen om ontslagen te worden. Ook omdat de ontslagvergoeding en het transitiebedrag niet gelijk oploopt met het aantal dienstjaren. In ruil hiervoor zullen de werkgevers een hogere WW- premie moeten gaan betalen. Hoe hoog deze premie uiteindelijk gaat worden is echter nog niet vastgesteld.

Ook de positie van flexwerkers wil de overheid gaan verbeteren, na de wetswijziging van 1 juli 2012 waarin de uitzendkrachten al meer rechtsbescherming kregen zal de overheid proberen te voorkomen dat flexibele arbeidskrachten een goedkoop alternatief worden voor mensen in vaste loondienst. De overheid wil dit bereiken door het openstellen van de laagste loonschalen.

 

arbeidsrecht arbeidsconflict wijzigingen ontslagrecht tijdelijke contracten

Voor meer juridische informatie zie ook: pensioenrecht

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy