Onrechtmatige concurrentie


Onrechtmatige concurrentie

Blijkens al vele jaren geldende en nog immer richtinggevende jurisprudentie staat het een ex-werknemer in beginsel vrij zijn voormalig werkgever te beconcurreren.

Met een concurrentiebeding beperkt een werkgever een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstverband zijn werkgever in zijn mogelijkheden om elders werkzaam te zijn c.q. bij een concurrent in dienst te treden.

Aan het beconcurreren van een voormalig werkgever zijn ook zonder concurrentiebeding grenzen gesteld, maar het belang bij een rechtsgeldig overeengekomen concurrentie is groot indien een werkgever zijn bedrijfsdebiet wenst te beschermen.

Criterium

Pas indien er sprake is van een stelselmatig en substantieel afbreken van het duurzaam bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever, hetwelk de voormalig werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst heeft mee helpen opbouwen, met hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn werkgever ter beschikking heeft gekregen is er sprake van onrechtmatige concurrentie.

Onrechtmatige concurrentie arbeidsrecht

Verbod

Een voormalig werkgever kan de rechter, bijvoorbeeld in kort geding, vragen om zijn ex werknemer (zonder concurrentiebeding) te verbieden hem onrechtmatige concurrentie aan te doen.
De feiten en omstandigheden dat er sprake is van de hierboven genoemde criteria zullen echter niet alleen moeten worden gesteld worden bewezen, hetgeen in de praktijk vaak lastig is. Dit neemt niet weg dat actie ondernemen geen zin heeft, want de enkele dreiging van een proces c.q. een schadeclaim kan, mits van een deugdelijke onderbouwing voorzien, het gewenste effect hebben.

Heeft u last van een voormalig werknemer die voor zichzelf is begonnen en uw klanten stelselmatig benadert, informeer dan bij SWG of uw zaak voldoende aanknopingspunten biedt voor een succesvolle actie uit hoofde van onrechtmatige concurrentie!

 

arbeidsrecht arbeidsconflict wijzigingen ontslagrecht tijdelijke contracten

Voor meer juridische informatie zie ook: pensioenrecht

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy