Ontslag tijdens ziekte


Is ontslag tijdens ziekte mogelijk?

Hoofdregel is dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee jaren heeft geduurd of een aanvang heeft genomen nadat de ontslagaanvraag door UWV Werkbedrijf is ontvangen. Ontslag tijdens ziekte is dus niet zomaar mogelijk.

Uitzonderingen op ontslag tijdens ziekte

Uitzonderingen op een mogelijk ontslag tijdens ziekte zijn onder meer opzeggen gedurende de proeftijd en ontslag wegens een dringende reden. Alsdan kan een werknemer geen bescherming ontlenen aan het opzegverbod en kan een werknemer ondanks ziekte worden ontslagen. Minder bekend is dat ontslag tijdens ziekte mogelijk is wanneer een zieke werknemer weigert gevolg te geven aan redelijke voorschriften en maatregelen passende arbeid te verrichten, of wanneer een zieke werknemer weigert medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Advies bij ontslag ondanks ziekte

Indien u wordt geconfronteerd met een zieke werknemer die zich niet aan de voorschriften houdt, dan is goed u te laten informeren bij onze arbeidsrecht advocaten omtrent de mogelijkheden van ontslag ondanks ziekte.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy