Wijzigingen ontslagrecht


Met  ingang van 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend. De belangrijkste wijzigingen houden verband met het vervallen van de vrije keuze voor de te voeren ontslagprocedure en met de toekenning van de transitievergoeding. Deze komt in de plaats van de ontbindingsvergoeding.

Ontslagroute

De vrije keuze van de werkgever om te kiezen voor het UWV (ontslagvergunning) of de kantonrechter (ontbindingsverzoek) verdwijnt.

UWV of kantonrechter

Als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag, of ontslag als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid, wordt door het UWV beslist. In alle andere gevallen beslist de kantonrechter over het ontslag.

Transitievergoeding

De vergoeding aan de werknemer bij ontslag, de transitievergoeding, wordt in beginsel altijd toegekend in tegenstelling tot de voorganger, de ontbindingsvergoeding. Ook wanneer het ontslag via het UWV wordt verleend. De hoogte van de vergoeding is gemaximeerd op € 75.000,00 of een jaarsalaris, wanneer dat hoger is. In uitzonderlijke gevallen waarin de werknemer danwel de werkgever ernstige verwijten te maken zijn, kan de hoogte van de vergoeding worden aangepast naar beneden of naar boven.

Omdat de vergoeding expliciet ziet op een overbrugging naar een nieuwe werkomgeving, worden de kosten van sommige  inspanningen van de werkgever om de kans op een nieuwe baan te vergroten (zoals outplacement) in mindering gebracht op de transitievergoeding.

Maak een afspraak!

Met name de koppeling tussen de hoogte van de kosten van ontslag en het perspectief van de werknemer op de arbeidsmarkt, maakt beleid op gebied van ontslag onontbeerlijk. Alle kosten die de werkgever maakt in het licht van brede inzetbaarheid van de werknemers, kunnen worden verrekend met het bedrag dat de werknemer betaald krijgt bij ontslag.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy